ОБЩИНАТА ЗАКЪСА С РОДНИНИТЕ. ТЪРСИ ВЪНШНИ ОДИТОРИ…

Навалицата от роднини, устремени към всякакви длъжности в Общината вероятно е причина да бъде пусната обава, с която берковските управници търсят външни одитори. Както е известно, по времето на Милчо Доцов, той си беше избрал за одиторка…снаха си. Дали ще се намерят квалифицирани специалисти за позициите-2 на брой, за сега не е ясно. Дано да не са роднини…

Ето и Обявата на Общината:

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА- гр. Берковица , пл.“ Йордан Радичков“№4,0953/88400
на основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на
одитните комитети в организациите от публичния сектор във връзка с чл. 18 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Берковица
1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за членове на одитния
комитет:
1.1. да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;
1.2. да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
1.3. да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по ал.4 ЗВОПС.

2. Начин за провеждане на подбора: интервю.
3. Брой на външните членовете на одитния комитет на Община Берковица – 2 /двама/.
4. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в
подбора:
4.1. Заявление, изготвено съгласно приложение № 1 към чл. 6 от Наредбата за
процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите
от публичния сектор;
4.2. Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ /заверени от кандидата/;
4.3. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /заверени от кандидата/;
4.4. Декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, изготвена съгласно приложение № 2 към чл. 6, т. 3 от Наредбата за
процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от
публичния сектор;
4.5. Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити
сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по
преценка на кандидата.
5. Срок за подаване на документите: 14 календарни дни от датата на публикуване на
настоящето обявление. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за
участие в подбора.

6. Място за подаване на документите: – Сградата на Общинска администрация Берковица, адрес: гр. Берковица, пл.“ Йордан Радичков“ №4 , Приемна № 1 – Център за административно обслужване  от 08:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден.
7. Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: информационното табло в административната сграда на Община Берковица – гр. Берковица , пл.“ Йордан Радичков „№4 и на сайта на Общината www.ob@berkovitsa.com.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share