РУГ БЕРКОВИЦА СИ ТЪРСИ ГЛАДЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЗА 610 ЛВ. И …ОЩЕ НЕЩО…

Регионалната дирекция по горите в Берковица ще прави конкурс за главен юрисконсулт. Длъжността „Главен юрисконсулт“ е свързана с изпълнение на дейността по законосъобразното прилагане на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ при регистрирането на актове за установяване на административни нарушения и цялата обработка на административно-наказателните  преписки в РДГ – Берковица. Осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт по делата водени от и срещу РДГ – Берковица. Изразяване на становища или разработване на предложения за решения на правни проблеми, изготвяне на заповеди и други административни актове, доклади и писма, свързани с дейността на РДГ – Берковица. Изискваната минимална степен на завършено образование е магистър с IV младши ранг и минимум 3 години професионален опит. Кандидатите трябва да притежават юридическа правоспособност по чл. 294 от ЗСВ и да познават Закона за съдебната власт. Всичко това, кандидатът ще трябва да прави за 610 лева, като обаче възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат. Конкурсът ще бъде проведен на два етапа – решаване на тест за лоялност и интервю, а крайният срок за подаване на документи е до 15 октомври.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share