МОЖЕ ЛИ ДА ИМА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ САМО С ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ !? ПАК ЛИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ БУТАФОРИЯ!?

На сайта на Общината е публикувано съобщение за „провеждане на консултации“, във връзка с Доклад за Екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Монтана. Съобщението е от Възложител: Регионална дирекция по горите – Берковица, Директор: инж. Сашко Каменов. От текста разбираме, че в административния териториален обхват на област Монтана (респ. в обхвата на ОПРГТ) попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ): Резерват „Горната кория“, ПЗ „Мраморната пещера“, ПЗ „Хайдушките водопади“ и други познати места от Берковско. Освен това, важно е, че ОПРГТ включва всички горски територии в обхвата на област Монтана, независимо от тяхната собственост. Официално, обявените цели и задачи на този план са: изработването на единна горскостопанска карта за горските територии за областта; функционалното зониране на горските територии; възмездното ползване на обществените екосистемни ползи; целите на управление на горските територии и на ловното стопанство; екологичната и социално-икономическата оценка. Основни задачи на областните планове за развитие на горските територии са: идентифициране и включване в процеса на планиране на заинтересованите лица; определяне на зоните за защита от урбанизация; определяне на основните дървесни и храстови видове за залесяване; определяне на конкретните горски територии и зоните извън тях, в които ползването на обществени екосистемни ползи е възмездно; определяне на видовете стопански дейности, за които се дължи плащане за обществени екосистемни ползи; категоризация на горските територии. Дали само с тази информация някой гражданин може да се яви на обществено обсъждане и да бъде пълноценен участник-с въпроси и идеи? Едва ли? Вероятно предстои поредната бутафория, след която „законно“ ще продължи масовата сеч в горите на Берковица и…България.

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share