ТАЙНО ОТНОВО НА СЕСИЯ: „КУЛТОВА РЕЛИГИОЗНА СГРАДА, КОМПЛЕКС“ В УЧИЛИЩЕТО В РАКОВИЦА СЕ ДВИЖИ СВЕТКАВИЧНО!

В последните работни дни от 2020 год., на сесията в петък-18 декември, Председателят на Общински съвет от листата на ДПС пробутва нова Докладна записка за светкавично строителство на това, което гражданите директно наричат „джамията“. Българите-берковски общински съветници и чиновниците-също българи по документи, движат тази преписка със светкавична скорост, в сравнение с преписките на обикновените граждани. Не ги е забавила даже Ковид карантината на 112 стая-Техническа служба. Ето хронологията на процедурата: Въз основа на докладна записка с Решение № 422 от Протокол № 21/08.10.2020 г. Общински съвет Берковица, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ е взел решение: 1. Да се промени предназначението на ПИ с идентификатор 03928.515.474 по КК и КР на гр. Берковица – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „За жилищно строителство” и площ от около 418 кв. м. по данните от КК, като се предвиди ново отреждане на имота „За обществено обслужване – Молитвен дом”. 2. Да се изработи проект за ПУП за поземлен имот с идентификатор 03928.515.474 по КК и КР на гр. Берковица – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „За жилищно строителство”, като имотът се обособи в УПИ „За Обществено обслужване – Молитвен дом” по настоящите си имотни граници и площ от около 418 кв. м. по данни от КК. 3. Възлага на Кмета на Община Берковица да проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС. След проведената процедура по ЗУТ, становище на гл. архитект на Община Берковица, със Заповед № РД-15-807/24.11.2020 г. на Кмета на Община Берковица, влязла в законна сила на 09.12.2020 г. е одобрен Проекта за изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ II, кв. 23 по плана на кв.Раковица, гр.Берковица, ПИ 03928.515.474 по КК на гр.Берковица, като: Със ПУП – част регулация се предвижда преотреждане на УПИ II, кв.23 от „За жилищно строителство“ в „За обществено обслужване-Молитвен дом“. В резултата на извършените промени в регулационния план и нанесените промени в Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Берковица, кв. Раковица, от ПИ с идентификатор 03928.515.445, с площ 6654 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за образованието, публична общинска собственост /съгласно АПОС № 1039/03.06.2015 г., вписан с акт № 54, том 3, рег.956 от 05.06.2015 г. в СВ –Берковица/ се обособяват три нови поземлени имота: ПИ с идентификатор 03928.515.474, с площ 418 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За култова религиозна сграда, комплекс, публична общинска собственост – предмет на влязлата в сила Заповед № РД-15-807/24.11.2020 г. ПИ с идентификатор 03928.515.476, с площ 5 983 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За обект комплекс на образованието, с 4 броя сгради в имота, публична общинска собственост и ПИ с идентификатор 03928.515.475 – за улица, публична общинска собственост. Поземлени имоти с идентификатори: – ПИ с идентификатор № 03928.515.476 – За обект комплекс на образованието и ПИ с идентификатор № 03928.515.475 – улица, запазват публичния си характер по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост – със запазване на статута на публична общинска собственост. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.474, с площ 418 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За култова религиозна сграда, комплекс, със статут на публична общинска собственост е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС – загубил е значението си трайно да задоволява обществените потребности с местно значение, в резултат на разделянето на общия имот, поради което са налице и предпоставките на чл.6, ал.1 от ЗОС да се промени предназначението му от публична общинска собственост в частна общинска собственост, с основание по чл.3, ал.3 от ЗОС.

ВСИЧКИ СЪВЕТНИЦИ ЩЕ ГЛАСУВАТ ТОВА БЕЗ НИКАКВИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФАКТА, ЧЕ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИНА ВЕЯТ БЪЛГАРСКИ ЗНАМЕНА И НИ ПРОМИВАТ УШИТЕ С ПАТРИОТИЧНИ ЛОЗУНГИ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ-ГОРАН АТАНАСОВ МЪЛЧИ КАТО РАЗСЕЯТ ПИСАТЕЛ ДО НОВОТО СИ СКЪПО ПАРНО НА ПЕЛЕТИ В ЗАРЯНИЦА И СЕ ВОЗИ НА ЛОВ В НАСКОРО КУПЕНОТО СИ ВОЛВО SUV. Има ли нещо общо неговото пасторално настроение и материално благоденствие с мълчанието за културните и религиозни трансформации на училищния двор в Раковица?

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share