ЕТО ГО СКРИТИЯТ ОТЧЕТ НА ПАНТАЛЕЕВ ЗА 2020 ГОДИНА!

Въпреки че Община Берковица плаща дебела цифра месечно на „новинарски“ издания за „информационно обслужване“, материалите от сесиите продължават да стоят по шкафчетата на тъмно. Не прави изключение и сесията за 29 януари 2020 год. Най публични в управлението на един град би трябвало да са годишните и мандатните отчети на управниците. В БЕРКОВИЦА ТОВА НЕ ВАЖИ! В Берковица НИЩО НЕ СЕ ПУБЛИКУВА НИКЪДЕ! Въпреки това, гражданите имат право да знаят защо плащат по 2500 лв месечно на Панталеев и по неизвестна/все още/ сума на общинските съветници. Ето защо по долу ви представяме скритият Отчет на Панталеев. В него 95% от текста е КОПИ ПЕЙСТ, АЛА БАЛА ПОРТОКАЛА! Останалото са числа-взети са еди колко си решения…изпълнение-еди колко си…, изпълняват се още-еди колко си…Опитайте се в този в този кух и без всякакво съдържание такст да откриете ПОНЕ ЕДНО полезно нещо, което нашите управници са направили за Берковица през 2020 година. Коментирайте във Фейсбук, или тук впечатленията си.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАНТАЛЕЕВ ЗА 2020 ГОДИНА

В своята дейност Общински съвет – Берковица се ръководи от приетия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица /Правилник/, Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и действащата нормативна уредба в Република България, касаеща дейността на общината.
Всички проведени заседания, съгласно приетите тримесечни планове, са открити за външни лица. За осигуряване прозрачност в работата на Общински съвет – Берковица, приетите решения съгласно чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА се разгласяват на населението  на общината в 7-дневен срок от приемането им чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и на специално определено за тази цел табло в Общинска администрация – Берковица и се изпращат до кмета на общината. На интернет страницата на Общински съвет – Берковица сe публикува и дневния ред 7 дни преди провеждане на редовните заседания на общинския съвет.
От месец декември 2019 година сесиите на Общински съвет – Берковица се излъчват пряко чрез официалната страница на Община Берковица, където след заседанията се публикуват записи от проведените сесии. Уведомяването на общинските съветници за датата и дневния ред за провеждане на сесиите на Общински съвет – Берковица се изпращат с писма-покани до общинските съветници в определения от Правилника срок.
Всички материали са на разположение на общинските съветници преди заседанията на постоянните комисии и сесията на Общински съвет – Берковица, в съответствие с приетия Правилник и ЗМСМА.
Приемният ден на председателя на Общински съвет – Берковица е всеки понеделник от 10.00 до 12.00 часа, но и през останалото време председателят приема безпрепятствено граждани, служители и др. Въпросите, които се поставят обикновено са: социални, земеделие, работа, сигнали по различни въпроси – ВиК, комунални дейности, социални домове, училища, данъци.
Членовете на постоянните комисии работят аналитично и при спазване на нормативната уредба и етичните норми по разглежданите материали. В заседанията на постоянните комисии при разглеждане на материалите присъстват и техните вносителите –
кмета, заместник-кметове, секретар, експерти и специалисти от общинска администрация, с цел правилно вземане на решения по конкретните казуси.
Кметът на Общината присъства редовно на заседанията на Общински съвет – Берковица, а по важни въпроси и в заседанията на комисиите.
Своевременно се изготвят протоколи от заседанията на постоянните комисии, които се подписват от председателя на постоянната комисия и от техническия сътрудник на Общински съвет – Берковица. Изготвят се справки с подписи от присъстващите съветници на заседанията на комисиите и сесиите на общинския съвет, с което се следи и за отсъствията им. Посочената по-долу справка отразява отговорността на общинските съветници при участието им в заседанията на Общински съвет – Берковица и комисиите.
Анализирайки отсъствията на общинските съветници от заседанията на постоянните комисии, редовни и извънредни сесии на Общински съвет – Берковица, резултатът е следният:

Протоколите от заседанията на Общински съвет – Берковица се изготвят и подписват в нормативноопределения срок и се изпращат в Областна администрация – Монтана за контрол от Областния управител на област Монтана. Същите се изпращат и в Районна прокуратура, гр. Берковица.
За отчетния период Общински съвет – Берковица няма върнати решения от Областния управител.
С оглед последващ и текущ контрол се води регистър за взетите от Общински съвет – Берковица решения, като важен фактор за ефективността от работата на общинския съвет.

В изпълнение на указаното в писмо с вх. № РД-92-00-1832/13.02.2018 г. на Районна прокуратура – Берковица Общински съвет – Берковица изпраща заверени копия от всички решения на общинския съвет за разпореждане с имущество – частна общинска собственост.
Голяма част от съветниците са включени в работата на различни други комисии и подпомагат дейността на Общинска администрация – Берковица по различни въпроси и проблеми, а така също и в комисии към Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
Председателят на Общински съвет – Берковица участва като член в Областния съвет за развитие в област Монтана като представител на Общински съвет, делегат е в Националното сдружение на общините в Република България и е член на НАПОСРБ.

През отчетния период са обсъждани :

Информация за приключване на учебната 2019/2020 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване и успешно провеждане учебния процес през новата 2020/2021 година.
Отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2019 година.
Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от месец ноември 2019 година до 30 юни 2020 година.
Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Берковица за 2019 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.
Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания, гр. Берковица за 2019 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.
Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица за 2019 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.
Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица, кв. Раковица за 2019 година.
Отчет за дейността и работата на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица за 2019/2020 учебна година.
Отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2020 година.
Информация за дейността на Районно управление на МВР гр. Берковица по изпълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица.
Информация за привлечените инвестиции от Община Берковица, чрез програми и проекти през 2019 и 2020 година – подадени, спечелени проекти и подписани договори.
Анализ за състоянието на пазара на труда в Община Берковица за 2019 година.
Отчети на Народните читалища в Община Берковица за 2019 година.
Придобиване в собственост на Община Берковица на недвижими имоти, апортирани в капитала на „КОМ 2016“ АД – в ликвидация.
Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на финансово-счетоводната дейност на „ВиК – Берковица“ ЕООД.
Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на процеса по администриране на приходи в Община Берковица по Закона за местните данъци и такси.
Актуализиране на културния календар и пренасочване на средства от него.
Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата на три броя язовири, находящи се на територията на община Берковица.
Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата на язовир „Конярево”, находящ се в землището на с. Замфирово, община Берковица.
Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на дейността на Център за обществена подкрепа – гр. Берковица.
Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на дейността на Център за обществена подкрепа – кв. Раковица, гр. Берковица.
Информация за неверифицирани разходи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по договори за безвъзмездна финансова помощ и последваща промяна на Договор за кредит сключен с ФЛАГ ЕАД.
Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. /втори етап/ на Община Берковица.
Споразумение между Община Берковица и Община Георги Дамяново за съвместно използване на предосавяната от Община Берковица социална сулуга – ЦОП, гр. Берковица, ул. Ашиклар №7 и утвърждаване на проекта за споразумението между двете страни.
Извършен вътрешен одит за консултиране на текущото финансово състояние на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2020 г.
Актуализация на бюджета на Община Берковица за 2020 г.
Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, човешките ресурси, стопанисването и опазването на активите на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица.
Приемане на годишна План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на територията на обществено ползване за 2021 година.
Приемане на „Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на община Берковица до 2030 г.“.

В изпълнение на указаното в писмо с вх. № РД-92-00-1860/22.02.2018 г. на Районна прокуратура - Берковица Общински съвет - Берковица изпраща заверени копия на новоприетите подзаконови нормативни актове, както и изменения и допълнения на действащи актове, а също така и материалите по цялата административна преписка по приемането, респ. изменянето и допълването им, с цел извършване на преценка от страна на РП-Берковица за наличие на основания за предприемане на действия по надзора за законност или прекратяване на преписката.

Обсъждани, променени и приети са наредби и програми, както следва:

1.С Решение № 350, Протокол № 17 от 31.07.2020 г. се приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища.

2.С Решение № 351, Протокол № 17 от 31.07.2020 г. се приема Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Берковица.

 1. С Решение № 412, Протокол № 20 от 25.09.2020 г. се приема Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Берковица.
 2. С Решение № 421, Протокол № 21 от 01.10.2020 г. се приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица.
 3. С Решение № 445, Протокол № 22 от 30.10.2020 г. се приема Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Берковица.
 4. С Решение № 452 от Протокол № 22 от 30.10.2020 г., Общински съвет – Берковица даде отрицателно становище на проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане на 26.10.2020 г. на Портала за обществени консултации по отношение на разпоредбите, които касаят задължително окрупняване на обособените територии, автоматично прекратяване на сключените договори от кметовете на общини с местните ВиК оператори, задължително предоставяне на общинските ВиК съоръжения на новата Асоциация по ВиК и отнемане на общинските съвети с общински ВиК дружества правомощията на Асоциации по ВиК и заявява, че е категорично против присъединяването на „ВиК – Берковица“ ЕООД към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана.
 5. С Решение № 466 от Протокол № 23/27.11.2020 г. се приема Наредба за отмяна на Наредбата за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Берковица.
 6. С Решение № 474 от Протокол № 23/27.11.2020 г. се приема приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Берковица за 2021 година.
 7. С Решение № 499 от Протокол № 25/18.12.2020 г. се приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Берковица. Необходимо е общинските съветници да бъдат по-активни при изготвяне на план-програмата за работата на Общински съвет по тримесечия, в своите предложения за обсъждане на материали от обществено значими въпроси. През отчетния период са проведени 11 сесии. От тях са проведени 5 редовни сесии и 6 извънредни сесии. Взети решения – 179 бр.
  от тях:
  • изпълнени решения – 151 бр.
  • в процес на изпълнение – 28 бр.
  • неизпълнени – няма Тези данни потвърждава казаното по-горе – задълбочено и отговорно разглеждане на всички материали внасяни за решение.
  По комисии, броя на разгледаните материали за отчетния период са:

КОМИСИИ
Брой разгледани материали
Икономика, приватизация, инвестиционна политика
63
Бюджет и финанси и следприватизационен контрол
50
Местно самоуправление, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби на граждани
23
ТСУ
8
Здравеопазване и социални дейности
14
Образование, наука, култура, младежта, спорта, и вероиповеданията
4
Комисия по туризъм, селско и горско стопанство и екология
9
Комисия по европейска, социална, етническа и демографска интеграция и връзки с граждански общества
12

 По отношение на внесените за разглеждане през отчетния период - жалби, молби, заявления, предложения и питания на граждани и общински съветници е отговорено на:

Молба РД-92-00-667 от Сдружение „Заедно за Берковица“ относно установяване на регламентиран процес за предварително и навременно предоставяне в пълен текст на всички материали от дневния ред за предстоящи редовни и извънредни заседания, протоколите и становищата от заседанията на постоянните и временните комисии към Общински съвет – Берковица.
Питане от г-н Калин Статков – Общински съветник относно процедурата по премахването на строежа на ски влека на Зона Ком.
Питане от г-н Калин Статков – Общински съветник относно размера на постъпленията от продажбите на поземлени имоти в квартал Раковица и възможността да се преустанови навреме строежа на къщи върху имоти общинска собственост.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет за сведение на общинските съветници, на кмета на общината и общинска администрация, на областния управител, както и на гражданите на Община Берковица.
С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на Общинския съвет през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи. Надявам се, че ще работим отговорно в служба на гражданите на общината и с действията си ще спомогнем за решаване на многобройните житейски проблеми.
Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим нашата работа за благото на Община Берковица.

МИЛОВАН ЖАН
Председател на Общински съвет – Берковица

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share