СТРОГО СЕКРЕТНО! ПРОЧЕТИ И ИЗЯЖ!

Пореден супер секретен документ изтече от анадолските служби за сигурност в Берковица. До очите на читателите стигна Отчет на Кметицата за първата година от мандат 2019-2023. Напрегнете се и прочетете-ще намерите интересни цифри. Потърсете нещо, което е свършено и е направило лично вашия жевот по хубав. Може и да намерите такова нещо. Опитайте се да намерите раздел „Култура“, Читалище, и подобни. Не вярваме, че ще успеете да ги намерите. След като прочетете тайния Отчет, кой никъде не е публикуван, накъсайте го на малки парченца и го изяжте. Има и друга рецепта-накъсаните малки парченца се затварят в пластмасова бутилка, пълна с пречистена в Бързия питейна вода. Престоява така два дни и след това сутрин се пият по 2 чаени лъжици на гладно. Помага за сънища, защото: „Градна кокошка, просто сънува…“

Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т

на Кмета на община Берковица за изпълнение на

Програма за управление на община Берковица за мандат 2020-2023 г.”

за 2020 г.

Уважаеми общински съветници,

Уважаеми съграждани,

Дами и господа.

Настоящият отчет се представя от Кмета на общината пред Общинския съвет на основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА.

С решение №299 по протокол №14/26.06.2020 г.на Общински съвет гр. Берковица бе приета „ Програма за управление и развитие на община Берковица за мандат 2020-2023 г.”. В нея са залегнали основните цели, акценти и параметри на предстоящия мандат: създаване на условия за развитие на община Берковица до 2023 г. с главно внимание към подобряване качеството на живота, повишаване ръста на заетостта и доходите на населението и превръщането на Общината в екологично чиста територия с добре устроена жизнена, инфраструктурна, културна, икономическа и бизнес среда.

Въпреки връхлетялата ни пандемия от COVID-19 и свързаните с нея ограничения във всички сфери на живот, ние успяхме да се адаптираме към критичната обстановка и да продължим да работим с пълен капацитет. Основните дейности по програмата през 2020 г. са на различен етап на реализация или състояние.

УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Поддържането на общинската пътна инфраструктура в добро състояние чрез асфалтиране на вътрешни улици продължи и през 2020 г.

Упражняван инвеститорски контрол на следните общински обекти :

– „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на община Берковица с подобекти:

№1 : път МОN 2008 – II-81- Бързия- III 812, участък от км 0 + 000,00 до км 1+842,97; №2: път МОN 1091 –с. Слатина- граница община Вършец, участък от км 3 + 900 до км 5 + 600; №3 : път МОN 1012/II-81,Берковица-Благово/ Боровци/- III 815, от км 0 + 000,00 до км 1+870 ; №4 : път МОN 2002 ул. Котеновско шосе – разклон за язовир, от км 0 + 000 до км 3+515; №5: път МОN 1013 III- 815- Гаганица- Котеновци- Черешовица, участък от км 0 + 000 до км 4+790“ – на стойност 4 958 042,60 лв. с ДДС

-„Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища в община Берковица Път МОN 1001 – участък в гр. Берковица по ул. “Бук“ от км 3 +260 до км 3 +845,19.“ – на стойност 400 442,47 лв. с ДДС.

– „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на гр. Берковица с подобекти: ул. „Райко Даскалов“ от ОТ993 до ОТ382а, ул. „Кестенярска“ от ОТ25 до ОТ886, ул. „Даме Груев“ от ОТ233а до ОТ605, ул. „Заряница“ от ОТ40 до ОТ8, ул. „Тимок“ от ОТ939 до ОТ313а, ул. „Мусала“ от ОТ365 до ОТ698, общ. Берковица.“ – 1 325 541,68 лв. с ДДС

– „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на с. Бързия с подобекти: ул. „Артец“ от ОТ 109 до ОТ 145 и ул. „Ком“ от ОТ 43 до ОТ 125, община Берковица“ – 300 027,12 лв. с ДДС

– Ремонт гараж на общинска администрация в Детска ясла гр. Берковица.- 600 лв. с ДДС

– Ремонт на два броя гаражи на общинска администрация в детска градина „Малина“- 1400 лв. с ДДС

– „Обновяване салон на Кметство с. Боровци, община Берковица“ – 2 940 лв. с ДДС

– „Строително-монтажни работи на помещения съобразно нуждите за предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги” по Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 – 9354,34 лв. с ДДС

– Ремонт пътна настилка, част от улица „Бучняк“ с. Бързия, общ. Берковица – 31 000 лв. с ДДС

– Ремонт сграда за социален патронаж – гр. Берковица – първи етап – 33 000 лв. с ДДС

– „Почистване на дървета и храсти и оформяне на канавки по четвъртокласната пътна мрежа на Община Берковица – 30 000 лв. с ДДС

– Подмяна на канализационни тръби на ул. „Безименна“ кв. Раковица в гр. Берковица – 12 851,22 лв. с ДДС

– Отводняване IV-то ОУ „Г.С.Раковски“, кв. Раковица в гр. Берковица – 9 090,99 лв. с ДДС

– „Ремонтни дейности по отстраняване на възникнали скрити недостатъци и проявили се дефекти след изпълнение на СМР за сграда на СС „Еделвайс“, находяща се на адрес: гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13 на стойност – 26 928,41 лв. с ДДС

– Подмяна на канализационна тръба от РШ 1 до РШ 2 по ул. „Чайка“, кв. Раковица, гр. Берковица – 19 771,37лв. с ДДС

– „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТНОТО ПЛАТНО, ТРОТОАРИ И ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД НА УЛ. „ДОБРУДЖА“ град Берковица – 703 481.41 лв. с ДДС

– Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки (11 броя) на улици гр.Берковица – 25 663,10 лв. с ДДС

– Въвеждане на мерки за повишаване на ЕЕ на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ 2, УПИ XI, кв.131 по ЗРП, ПИ 03928.506.53 – 579 166,50 лв. с ДДС

– „Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ в град Берковица / между ул. „Даме Груев“ и ул. „Кестенарска“/ – 11 477,34 лв. с ДДС

– „СМР по почистване на дерета, канали и речни корита в община Берковица“ на стоойност 316 025 лв..

– Изготвени 4 броя проекти за Детски център Камбанка, Сграда Хали, Пешеходен мост на Балкантурист и Подмяна на ВВМ на кв. Гръскята с. Бързия на стойност 109 800 лв.

– Основен ремонт и подпорни стени на мост Лонджата на стойност 700 000 лв.

– „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ – като договора за СМР е прекратен.

– „Авариен ремонт на пешеходна пасарелка в две посоки – кв. Раковица гр. Берковица“.

– Инвеститорски контрол кметство в с. Замфирово

– Инвеститорски контрол кметство Компостираща инсталация

– Инвеститорски контрол частичен ремонт на покрив- ДГ „Пролетна дъга“

– Инвеститорски контрол частичен ремонт на покрив- трето основно училище

– Инвеститорски контрол частичен ремонт – ДГ с. Боровци

– Инвеститорски контрол-почистване на канавки по общински път“ MON 1001“- Берковица-х.Ком

– Изготвени КСС на общински обекти – 65 бр.

– Заявления, жалби, сигнали, кореспонденция с държавни институции и фирми – 220бр.

– Изготвяне на технически спецификации – 21 бр.

– Изготвени Технически задания за проектиране – 3 бр.

– По програма за „Публично-частни партньорства с граждани за изграждане, ремонт, поддръжка и облагородяване на тротоари, градинки и междублокови пространства“ 50/50 с решение №1479 от протокол №74 от 25.01.2019г. на Общински съвет-Берковица за отпускане на средства от бюджета на общината за 2019г. са подписани – 7 броя договори.

Приключи процедурата за придобиване на Път III – 851 / целия от 5, 500 км./ в общинска собственост и намиране на средства за неговото рехабилитиране, като приоритетен за град Берковица. – ПРИДОБИТ КАТО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Реализация на проект „Енергийна ефективност на частни сгради / 8 бр. блокове в комплексите на гр. Берковица към МРРБ.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Процедура: BG16RFOP001-2.003 Енергийна ефективност в периферните райони – 3, Приоритетна Ос 2: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 2 – 1 499 408.70 лв.

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Процедура: BG16RFOP001-2.003 Енергийна ефективност в периферните райони – 3, Приоритетна Ос 2: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 3 – 1 499 999.38 лв.

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Процедура: BG16RFOP001-2.003 Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 4 – 1 499 850.27 лв.

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Реализиране на проект „Енергийна ефективност на Лесотехническа професионална гимназия“ , включващ енергийни мерки и оборудване на училището към МРРБ .

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Процедура: BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа За Професионалните Училища в Република България“, Приоритетна Ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“ 1 299 929.72 лв. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изготвяне и реализиране на проект „Основен ремонт на ДЦ Камбанка „

ИЗГОТВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ „Реконструкция и ремонт на сграда (ДЦ „Камбанка“), намираща се в ПИ с идентификатор 03928.511.541 по КК на град Берковица“ 851 285,77 лв. В ПРОЦЕС НА ТЪРСЕНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

Изготвяне и реализиране на проект „Основен ремонт на сграда Хали“ и превръщането и в изложбена зала:

ИЗГОТВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ „Реконструкция и ремонт на сграда (Хали), намираща се в ПИ с идентификатор 03928.512.596 по КК на град Берковица” 452 621,74 лв. В ПРОЦЕС НА ТЪРСЕНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

Изготвяне и реализиране на проект „Подмяна на водопровод на кв. Гръскята в с. Бързия

ИЗГОТВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ „Реконструкция на улична мрежа и подмяна на водопровод на територията на село Бързия, община Берковица“, кв. Гръскята 560 000,00лв. В ПРОЦЕС НА ТЪРСЕНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

Реализация на проект „Основен ремонт на ул. Добруджа„ в гр. Берковица с подмяна на водопровод, тротоари и асфалтиране.

Постановление на министерски съвет № 373 от 27.12.2019 г. Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“, гр. Берковица 749 984,05 лв. 449 984,05 лв.СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ община Берковица ИЗПЪЛНЕН

Реализация на проект Мост Лонджата в гр. Берковица

Постановление на министерски съвет № 373 от 27.12.2019 г. МОСТ, находящ се в местността „Лонджата“, гр.Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката 710 315,90 лв. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изготвяне и реализация на проект „Пешеходен мост при Балкантурист“ с паркинг и подпорни стени .

ИЗГОТВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ „Изграждане на подпорни стени на река Берковска река, изграждане на обществен паркинг в ПИ 03928.511.611 по КК на гр. Берковица и ремонт на пешеходен мост, водещ към бивша сграда на хотел „Мрамор“ в гр. Берковица“ 700 000,00 лв. В ПРОЦЕС НА ТЪРСЕНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

Реализация на проект Основен ремонт на площадното пространство в централна градска част

Постановление на министерски съвет № 360 от 10.12.2020 г. „Реконструкция на част от пл. „Йордан Радичков“, намиращ се в ПИ 03928.511.543 по КК на гр. Берковица и парк-градина, намиращ се в ПИ 0392.511.542 по КК на гр. Берковица“ 1 000 000 лв.Проекта трябвя да се дофинансира със собствени средства в размер на 300 000 лв. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подмяна на компроментирана водопроводната мрежа на улици с множество аварии / Екзарх Йосиф, Рила/.

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ

През 2020 г. продължи политиката от предходните години по подпомагане опазването на обществения ред чрез ефективното сътрудничество с компетентните държавни органи в следните направления:

– Оптимизиране на административно-техническо обезпечаване;

– Сътрудничество, диалог и координация с органите на МВР с цел ранно противодействие на престъпността;

– Поддържане на системата от видеонаблюдение в централна градска част и др. населени места, позволяваща по-лесни последващи действия по разкриване на престъпления и нарушаване на обществения ред;

– Опресняване на хоризонталната маркировка и подмяна на амортизирана или липсваща вертикална;

– Активно сътрудничество, диалог и дейности между местните комисии по Безопасност на движението, Обществен ред и сигурност и органите на РУП, Областно пътно управление, училища и др. институции;

С Решение №421/08.10.2020 г. беше приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица, регламентиращи основно движението на пътни превозни средства с животинска тяга.

ИЗГРАДЕНИ СА НОВИ ПОВДИГНАТИ ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ

Единадесет нови повдигнати пешеходни пътеки са изградени в град Берковица. Пешеходни пътеки са изградени след решение на Общинската обществено-консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение по пътищата, в която членуват и представители на РУ на МВР – Берковица. Изкуствените неравности са изградени на възлови места в града – на ул. ”Николаевска” – в района на гробищният парк и преди кръстовището с ул. ”Парчевич”; на ул.” Александровска” – срещу „Ловно-рибарското дружество“, преди входа на поделението на “Гранична полиция“ в посока OMV и срещу пункта за годишен технически преглед; на ул. ”Сливница”- в района пред мебелен магазин „Мура”; на ул.”Кирил и Методий”- пред входа на стадиона и пред входа на Цех 42; на ул.”Заряница” – след кръстовището с ул.”Пиротска”. Очаква се скоростта на преминаващите оттам моторни превозни средства да се ограничи, което ще осигури по-голяма сигурност за пресичащите пешеходци. Повдигнатите пешеходни пътеки са изградени с висококачествени материали и са съобразени със законовите изисквания за безопасност на движението, описани в Наредбата за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях. Поставени са съответните предупредителни пътни знаци и пътна маркировка.

ПОСТАВЕНИ СА СВЕТЕЩИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ЗА ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ

В община Берковица започна освежаване  на пътната маркировка и знаковото стопанство в града. Предприетите мерки са с цел да се осигури безопасността на движението на пешеходците  на територията на община Берковица. Поставени са светещи пътни знаци, които предупреждават шофьорите за наличието на пешеходни пътеки. Новите светодиодни пътни знаци със соларно захранване са разположени на възлови места в града. Обхванати са по-големите кръстовища, на които трафикът е засилен и нуждата от обезопасяване е наложителна.

Ефективност на работата на Комисията по обществен ред и сигурност и на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Активна дейност на МКБППМН

МКБППМН при Община Берковица работи в тясно сътрудничество с редица институции и органи за законност, сигурност и осигуряване спокойствието на децата и гражданите. Дейността на Местната комисия в най-голяма степен е свързана с работата на Районна прокуратура – Берковица, РУ на МВР, Детска педагогическа стая, училища, Отдел „Закрила на детето“. Районна прокуратура – Берковица освен че е основен източник на случаите, с които работи МКБППМН при Община Берковица, осъществява и надзор и контрол на комисията за законност, защита на обществените интереси и правата на децата и гражданите. В тази връзка се извършват и цялостни проверки на комисията по отношение на възпитателни дела и на изпълнението на наложените възпитателните мерки.

Най-големият принос на МКБППМН по случаите от 2020 год. се състой в осигуряването на обществени възпитатели от МКБППМН, които да работят индивидуално с децата като осъществяват надзор и/или организират консултации, както и в предоставянето на актуална оперативна ситуация, с която понякога дори и полицията и органите по закрила не разполагат.

Поддържане на координация с органите на Пожарна безопасност и защита на населението.

Активно съдействие от страна на доброволното общинско формирование с цел предотвратяване на пожари и бързото ликвидиране на последствията от тях, както и от наводнения и други бедствия.

Пожарният автомобил бе оборудван с нови гуми и акумулатор и е приведен в готовност за действие.

Създадени бяха предпоставки за подобряване организацията на движението чрез изготвяне на Генерален план за централна градска част за решаване на проблемите, свързани с паркиране, проблемни кръстовища изграждане на нови общински паркинги.

С Решение на общински Съвет Берковица, комисията по Безопасност при община Берковица беше изготвен и гласуван Генерален план за организация на движението за част от централна градска част, който трябваше да влезе в сила от 01 януари 2021г, но поради естеството на зимния сезон и чертаенето на нови места за паркиране беше издадена нова заповед с дата за влиза на плана 01.04.21г. Беше направено публично обсъждане. Качен е на страницата на община Берковица за запознаване на жителите на града. Променя се движението по централните улици в града, като по този начин се обособяват над 200 места за паркиране.

Разширяване обхвата на системата за видеонаблюдение на обществени места, обекти и първостепенна общинска улична мрежа.

За изминалата година бяха монтирани камери на възлови места за града:

– Края на м. Септември бе монтирана камера на кръстовището на ул. Александровска с изглед към улица Митрополит Кирил (Шишкова къща и хотел Гелов).

– През Април месец бяха монтирани камери, 1бр. на моста на Лонджата и 1 бр. в кв. Раковица. Тогава бе монтиран NVR – записващо устройство в РПУ Берковица.

– Бе подменен NVR- записващото устройство в сграда на общината, през същия месец бе подменена и камерата намираща се на сградата на блок Бор над банка ДСК.

– Бе монтирана 360о камера + NVR записващо устройство с 4 TB хард диск в залата на ОбС Берковица.

– През годината бяха извършвани ремонтни дейности на вече монтирани камери : подмяна на захранващ блок в парк Здравец , подмяна на захранващ блок и рутер за моста на Лонджата, ремонт на компютърната система в РПУ Берковица и ремонт на захранване и рутер на камарите на ул. Берковска река. Бяха сменени местоположенията на камери в с. Боровци и в с. Бързия.

Всяка камера е свързана в РПУ Берковица, откъдето се осъществява видеоконтрол. Предстои да се монтират още табелки за осъществявания видео контрол в град Берковица.

Издаване на месечен информационен бюлетин / вестник като средство за информация на гражданите за текущите проблеми, предприетите инициативи и взетите решения.

Информационно обезпечаване на гражданското общество чрез публикуване на необходимата информация в местните медии, регионални ежедневници, информационните табла и сайта на Общината е на добро ниво. В сайта на община Берковица информацията се разширява и гражданите могат да се информират подробно за дейността на общинския съвет и общинската администрация. Публикуват се нормативни актове, програми, отчети, информация за услуги, информация за търгове и конкурси и др. На заявилите достъп до обществена информация такава е предоставена съгласно нормативните изисквания.

Приемането на нормативни актове, измененията в тях, приемането и отчета по бюджета, се извършват задължително след провеждане на публично обсъждане с обществеността.

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРИХОДНА И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ

„Изграждане на пътническа въжена линия № 1“ и „Ски писта № 1“

Община Берковица стартира процедура за безвъзмездно придобиване на имоти частна държавна собственост в общинска собственост за реализиране на проект „Изграждане на пътническа въжена линия № 1“ и „Ски писта № 1“. Относно прехвърлянето на имотите Община Берковица на 17.03.2020г. е заплатила компенсационно залесяване в размер 77 038,92 лв. на „Сверозападно Държавно предприятие“ към МЗХГ, които ще извършат залесяване на друг терен. Предприетите дейности са в изпълнение на Решение № 273 от Протокол № 12/29.05.2020 г. и Решение № 157 от Протокол № 7/28.02.2020 г. на Общински съвет –Берковица. Променен е вида на територия от „Горска“ в „Урбанизирана“ такава, а вида собственост на имотите продължава да е „Държавна частна“.

Община Берковица е изпратила преписка в Министерство на земеделието, храните и горите за становище, че е отпаднала необходимостта от ползването на имоти – частна държавна собственост. Същото е необходимо за продължаване процедурата по безвъзмездното прехвърляне на собственост върху имоти – частна държавна собственост, съгласно чл. 54 от ЗДС, които с решение на МС да станат общинска собственост.

Относно ПИ 03928.152.5 по КРР на гр. Берковица, Община Берковица е започнала процедура по промяна предназначението и преотреждането на посочения имот за / Паркинг и Информационен център/ някъде от около от 9 дка./. Ще бъде изработен ПУП, който ще бъде одобрен от Експертен съвет и Общински съвет Берковица. След, което ще бъде предприета процедура по придобиване отредения имот в собственост на община Берковица.

През 2020 г. беше изпълнен и Проект „ Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ на стойност: 219 391.31 лева без ДДС по ПРСР 214-2020 г.

През м. септември 2020 г. безвъзмездно бяха предоставени на Областен управител на област Монтана язовиритеМишковец”, в землището на гр.Берковица, яз.„Валога” в землището на с.Гаганица и яз.”Широка поляна” в землището на гр.Берковица. В процедура по безвъзмездно предоставяне на държавата е и яз.”Конярево” в землището на с.Замфирово.

Във връзка с провеждането на политика по запазване възможността за ползване от личните лекари на помещения – общинска собственост при преференциални цени, в началото на 2020 г. беше актуализирана Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на община Берковица.

Приходна и данъчна политика

И ПРЕЗ 2020 Г. БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОСТАНА СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАН БЮДЖЕТ, БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛА, ДАНЪЦИ И ТАКСИ. УСИЛИЯТА НИ БЯХА НАСОЧЕНИ КЪМ ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНАТА.

Общински дълг към 01.01.2020 г. – 3532198,00 лв.

Усвоени средства през годината – 556783,00 лв.

Бяха разплатени 2 108 676,00 лв. общински дълг в това число 192 638.00 лв. заеми към банки.

Размер на дълга към 31.12.2020 г. – общо 1 980 305,00 лв.

Събираемост на собствени приходи – 85% от заложения план.

Средствата за спортните клубове са 120 х. лв., за финансова помощ за подпомагане на лица и семейства с репродуктивни проблеми – 10 х. лв., културни прояви от общоградски, национален и международен характер – 118 х. лв., 350 лв. за всяко новородено дете и за подпомагане дейността на клубовете за възрастни и увредени – 30 х. лв. и т.н.

И през 2020 година общината продължи да привлича допълнително средства за ремонти, строителство и инвестиции чрез използване на Евро фондовете и други програми и проекти.

През годината с решения на Общински съвет Берковица бяха опрощавани наеми на наематели на Общински пазар и община Берковица поради епидемията от COVID 19 . В края на 2020 г. беше направениа актуализация на Наредбата за определяне размера на местни данъци и такси.

ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА И СПОРТ

През 2020 се запазиха положителните практики в сферата на социалните дейности и осигуряването на заетост, а именно:

Подпомагане на лица в тежко финансово състояние, самотни лица, хора в неравностойно положение, нуждаещи се от лечение или лица, пострадали от бедствия и аварии.

Общинската администрация продължи активното участие във действащи Национални програми, насочени към осигуряване на заетост на социално слаби, трайно безработни, лица пред пенсионна възраст, хора с увреждания, млади хора с висше образование и др. както следва:

– Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 г., Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” 178 215,00 лв. 14. Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 г., Процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4” Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица – 74 712.96 лв. В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

– Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по процедура 3.1. – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19 – гр. Берковица“ 11 880 лв. ВНЕСЕН ЗА ОДОБРЕНИЕ 2020 г.

-Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., BG06RDNP001-19.284 – „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица“ 92 338.55 лв. ВНЕСЕН ЗА ОДОБРЕНИЕ 2020

-Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., BG06RDNP001-19.461 – „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ „Изграждане на спортна инфраструктура (спортни съоръжения и площадка за игра) в ж.к. „Стара планина“, гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица“ 149 954.00 лв.

ВНЕСЕН ЗА ОДОБРЕНИЕ 2020 г.

– Проект BG05M9OP001-2.040-0089-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Основните цели на проекта са да се подобри достъпът до мобилни интегрирани здравно-социални услуги, постигане на независимост и социално включване за възрастните хора и хората с увреждания.

Специфични цели са подобряване на качеството на живот и на възможностите за социално включване на възрастните хора възрастни хора над 65 г., на лицата с увреждания и на техните семейства чрез прилагане на адекватни мерки за подкрепа в домашна среда. Ресурсно обезпечаване и изграждане на институционален и кадрови капацитет за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги за възрастни и лица с увреждания на територията на община Берковица (гр. Берковица, с. Костенци, с. Комарево, с. Ягодово). Подобряване и поддържане на здравното състояние на ползвателите на услугата чрез комплексни грижи в дома.

В проекта се предвижда от услугите да се възползват 68 потребители за 12 месеца. Целевата група се състои от лица, нуждаещи се от предоставяне на ефективна подкрепа, без това да е обвързано с посещаване на определено място на ползване на услугата. Патронажната грижа е насочена към възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове за постигане на целите на социалните услуги за социално включване и осигуряване на отговор на идентифицирани потребности на нуждаещите се. Център за обществена подкрепа – Берковица е доставчик на услугата от общ икономически интерес.

Стойността на проекта е 203 925,92 лв.

Итегрираната мобилна здравно – социална услуга беше предоставяна до 17 декември 2020 г., като същата бе безплатна за потребителите.

– Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица” договор BG05M9OP001-2.101-0017 по процедура BG05M9OP001-2.101 – “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Чрез изпълнение на дейностите по проекта се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Дейностите са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от достъп до социално-здравни услуги. 109 потребители от Община Берковица /град Берковица, с. Костенци, с. Комарево, с. Замфирово, с. Слатина и кв. Раковица / ще се възползват от услугите на домашните помощници, които ще им доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителите. С цел осигуряване на бърз и своевременен достъп до услугите, нуждаещите се самотно живеещи възрастни хора със затруднена подвижност, както и хора, които са поставени под карантина от здравните власти, могат да заявяват необходимост за предоставяне на услугите на горещ телефон : 0882504576.

Стойността на проекта е 178 215.00 лв.

Социалната услуга беше предоставяна до 31 декември 2020 г., като същата беше безплатна за потребителите.

– Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Берковица“ Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“

Продължителността на проекта е от 01.05.2020г. до 31.10.2020г.

Социалната услуга „топъл обяд“ се изпълнява във връзка с обявеното извънредно положение в страната за предотвратяване на епидемичното разпространение на COVID-19. Храната / супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/ ще се приготвя в Домашен социален патронаж гр.Берковица и ще се доставя до домовете на потребителите. Подкрепени в дома си са 50 лица живеещи в община Берковица, които са затруднени да осигурят сами прехраната си поради бедност и продължителна социална изолация в условията на обявената извънредна ситуация или в резултат на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на свои близки ежедневните си потребности от храна.

Целеви групи по проекта:

-Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

-Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.

-Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужат и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

На лицата от целевата група е бъде оказана и допълнителна подкрепа, като закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или други средства, различни от тези по програмата.

Стойност на проекта: 18 270.00лв.

– Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ Назначени са 12 лица на позиция „домашен помощник“. Те предоставят персонална грижа в домашна среда, насочена към подпомагане на ежедневните потребности за самообслужване на 21 потребители на територията на община Берковица. Назначените като домашни помощници по Програмата предоставят персонална грижа на хора с висока степен на трайно намалена работоспособност – от 80 до 89,99 % (или степен на увреждане с право на чужда помощ), както и на хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване – освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

– „Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане“. Договор за финансиране от Фонд „Социална закрила“ №РД04-119/25.08.2020г.

С проектното предложение, Община Берковица цели да подпомогне дейността на предлаганата социална услуга в ЦНСТ ДБУ в гр. Берковица, на ул.“Ашиклар“ № 7 в условията на продължителна извънредна обстановка и неприсъствено обучение на настанените в ЦНСТ деца. Чрез предоставяне на компютърни конфигурации, децата ще могат да поддържат постоянно присъствие в онлайн обучението, а наличието на мултифункционалното устройство ще им позволява да ползват уроци и други учебни помагала на хартиен носител и да изпращат такива на своите учители. Заплащането на такси за доставка на интернет със средства по проекта за определения период ще подпомогне и финансово ЦНСТ в качеството на предлаганата социална услуга.

Санира се сградата на Домашен социален партронаж в гр. Берковица . Предстои втори етап през тази година за осъвременяване на сградата и работещите в нея служители.

През месец април 2020 г. бе изготвен и приет на заседание на общински съвет План за младежта, в който подробно и обстойно бе представен анализ на потребностите на младите от образование, реализация на пазара на труда на младите хора, бъдещи намерения за привличане на младежите в обществения живот и мотивирането им за придобиване на знания и умения. С цел подкрепа на можещите, талантливи деца на Берковица, бе създадена програма за подкрепа на деца и младежи с изявени дарби, а на 8 септември 2020 г. бяха връчени грамоти и финансова подкрепа на 19 деца.

Успешно се прилага Механизмът за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище чрез съвместни дейности на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с ОЗД и МКБППМН в подкрепа на деца с рисково поведение и жертви на насилие.

През отчетния период продължи работата на направление „Образование“ по разработването, подаването и изпълнението на проекти, финансирани от европейския съюз, като една допълнителна възможност за изпълняване на целите на образователния процес. През 2019 г. Община Берковица кандидатства и беше одобрен проект „Ефективна образователна интеграция на децата от ромски произход, живеещи в град Берковица“ по НП „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ на стойност 16 212 лева.

Община Берковица спечели проект на стойност 1 300 000 лв. за подобряване на образователната инфраструктура и повишаване на енергийната ефективност на Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица. Проектът цели подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане, осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес чрез подобряване на инфраструктурата, места за обучение, спорт и отдих и предоставяне на съвременни условия

РЕАЛИЗИРАНИ КАМПАНИИ /ИНИЦИАТИВИ/ КОНКУРСИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕТСКОТО АСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ:

ФЕВРУАРИ 2020 година

Тържествено връчване на награди от конкурс „Добрите дела -2019“, които се провежда по повод 16 Ноември – международен ден на толерантността.

МАЙ 2020 година

Провеждане на онлайн ученически конкурс за колаж на тема: „Тютюнопушене“ по случай 31 май – Международен ден без тютюнопушене.

ЮНИ 2020 година

Провеждане на онлайн ученически конкурс на тема „Децата на Берковица срещу наркотиците“.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Непрекъснатото подобряване на работата на общинска администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, както и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, бе сред основните приоритети през 2020 г.

Основните принципи, към които непрекъснато са се придържали и продължават да бъдат водещи в дейността на специалистите от звената за административно обслужване са:

– равнопоставено, честно и любезно отношение към всички потребители, в това число и към гражданите в неравностойно положение;

– открито общуване и осигуряване на изчерпателна, леснодостъпна и на разбираем език информация;

– стремеж към качествено и срочно изпълнение на услугите, което изисква непрекъснато взаимодействие и връзка с „бек офиса”;

– търсене на обратна връзка, която показва доколко потребителите са удовлетворени от качеството на предлаганите услуги;

– съвместна работа с други институции, което цели осигуряване на комплексно обслужване на потребителите;

– услуги, достъпни за всички, които се нуждаят от тях чрез различни канали.

Водейки се от тези основни принципи, може да се отбележи напредък в качеството на обслужване на гражданите и бизнеса през 2020г.

Резултатите от усилията на Община Берковица, насочени към оптимизиране на предоставянето на услуги и подобряване на връзката администрация – гражданин са:

 Лесно, бързо и ефикасно протичане на административните процедури

 Спестяване на усилия, средства, труд и време на гражданите и администрацията

 Актуална информация в реално време

 Повишена прозрачност за процесите и услугите

 Максимална обективност в обслужването

 Ограничаване на корупционните фактори

 Предоставяне на електронни услуги

Няма да представям на Вашето внимание статистиката за извършените административни услуги през изтеклата година. Подробни справки за броя на различните видове обработени от служителите на общинска администрация документи се съдържат в изготвения и представен пред общински съвет Берковица Годишен отчет за дейността на администрацията за 2020 г.

ПУБЛИЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТА И СЪСТОЯНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

 • Ежедневно публикуване на актуална информация в сайта на ОбА – Берковица: www.berkovitsa.bg, фейсбук страницата, информационното табло.
 • Поддържане на актуална база данни на журналисти и потенциални поддръжници на дейността на администрацията.
 • Изграждане и поддържане на ефективна комуникация с партньорите на администрацията от бизнес и медийния сектор:
 • подготовка и пускане на официални покани за празници
 • изготвяне на поздравителни адреси, благодарствени писма, грамоти
 • публикации в печатни средства – в местни и национални вестници, периодични издания, бюлетини, пряка кореспонденция, специални брошури;
 • участие в изработването на рекламни статии за туристическите възможности на Берковица;
 • участия в електронни медии –местни и национални радиа
 • Публикации и актуални информации на информационни сайтове;
 • Обновяване визията на в-к Ком. От месец март 2020 година е цветен и с нова визия. От месец септември тиражът му е увеличен на 500 броя. Разпространява се в повече от 20 обекта в града. Това е и един от информационните канали, при който резултатно се стига до общността. Новата визия на вестника се възприема от гражданите с одобрение и задоволство.
 • Публикуване на официалния сайт на Община Берковица www.berkovitsa.bg на заповеди, обяви, съобщения, уведомления.
 • Създаване на нова рубрика в сайта на Община Берковица – НЕ НА ВАНДАЛИЗМА! Прилагане на снимков материал на вандалски прояви на територията на община Берковица.
 • Ежеседмично спазване на стандартите за публичност и видимост на администрацията при различни събития, които се организират от нея или други външни за ОбА събития;
 • Периодично представяне на кмет и пряк ръководител /Секретаря на общината/ всички проблеми, предложения и идеи, свързани с ПР перспективи и оперативни въпроси с цел повишаване ефективността от публичността на администрацията;
 • Следене и информиране за важни протоколни събития, свързани с партньори на администрацията, медии или други, които са важни за живота на организацията;

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ, ЧИСТОТА

• Продължава работата по Проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

• През месец април 2020 г. служители на ОбА-Берковица и ОбМ „Комунални дейности” проведоха акция по засаждане на 320 бр. фиданки в района на централна градска част, ул. „Тимок”, ул. „Атанас Кюркчиев”, парк „Здравец”, парк „Св. Георги Победоносец” в гр. Берковица.

Мащабно почистване на гробищен парк Берковица от ОбМ „Комунални дейности“.

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ НА МЕСТНО И НАЦИОНАЛНО НИВО

През отчетния период организирахме и проведохме множество мероприятия, включени в културния и спортния календар на Община Берковица /подробна информация се съдържа в Отчета за дейността на общинска администрация Берковица за 2020 г./

Във връзка с инициативата „Нестле за живей активно! 2020“, в периода 22-27.09.2020 г. Община Берковица се включи в инициативата на Нестле с 28 мероприятия, отразяващи активния и здравословен начин на живот.

На 22.09.2020 година се състоя 14–километров пешеходен поход към Хайдушки водопади, а на 24.09.2020 година – поход към лесопарк Калето, в който участваха и представители на пенсионерските клубове от Берковица. Ентусиастите изразиха съпричастност и подкрепа към кампанията чрез призив за пълноценна физическа активност, неангажираща във времето и начина на провеждане. Ето защо походите се оказаха най-удачния вариант за активизиране на населението към повече движение за здраве и добър тонус. Всяка крачка е здраве – бе мотото на кампанията в община Берковица, а акцентът бе върху всяка крачка. Идеята е дейностите да се установят като добра практика и да се превърнат в традиция.

Детските градини се включиха чрез „Занимания за здраве“ като децата управляваха велосипеди, проявяваха активност в ситуационни игри, спортуваха. Целта бе чрез игра децата да активизират своите способности, да бъдат стимулирани да се движат повече, да се приучат да живеят здравословно. „Заниманията за здраве“ са ежедневие в детските заведения и ще продължават да се провеждат и в бъдеще.

През 2020 г. Община Берковица подпомагаше организационно и финансово всички регистрирани спортни клубове: Ръгби клуб “Балкански котки”, Клуб по биатлон “Ком – Берковица”, ОФК “Ком – Берковица”, ,, Клуб по тенис на маса “Сталиа”, Клуб по ориентиране “Берковица 2000”, „ЦЕНТРАЛ ПОЛИС КАРАТЕ ДЖУ ДЖИЦУ КЛУБ”, Спортен клуб “Тони спорт” и Спортен боен клуб “Върколак”. С подкрепата на Общината продължава да се развива Клубът по приложно колоездене, на които бе осигурено участието в състезанията от Републиканския шампионат.

АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ

Заложените основни приоритети, цели и очаквани резултати в Програмата се изпълняват в съответствие с прилагането на 12-те принципа за добро демократично управление, залегнали в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Доказателство за това е връченият през 2020 г. приз за добро управление – сертификат за цялостно качество на управлението в община Берковица, отговарящо на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

На официална церемония в резиденция Бояна на 12 октомври –  в Деня на българската община, за първи път на Община Берковица бе присъден Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, който е признание за успешно прилагане на принципите на добро демократично управление, качество на предоставяните публични услуги и добри практики при изпълнението на публичните политики. Отличието бе връчено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и Председателя на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов.

В заключение, искам да благодаря на всички, които спомогнаха и участваха в реализацията на Програмата за управление и развитие на община Берковица през 2020 г. Тя става факт благодарение на общите усилия на кмета на общината, общинския съвет, общинската администрация, гражданското общество, както и добрия диалог с представителите на областната и централна власт.

Благодаря на всички, които направиха възможно реализирането на отделните стъпки и детайли от цялостната Програма за управление на община Берковица.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

Кмет на община Берковица

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share