18506 лв. ЗА САНИРАНЕТО НА КМЕТСТВА „УВИСНАХА“, КАКТО ЗА ЧИТАЛИЩЕТО НИ?

Съдбата на Берковското Читалище последваха и Кметствата в Замфирово и Гаганица, които бяха санирани миналата година по проект. Във внесена за днес Докладна записка, се казва: „Към момента са приключили строително-монтажните дейности по обект „Реконструкция ремонт,оборудване и/или обзавеждане на общински сгради- кметство с.Замфирово“ – Обособена позиция 1 по договор ОП-3-106/22.05.2020г. Изпълнените дейности са приети с протокол за установяване извършването и разплащането на натурални видове строителни и монтажни работи и е издадена фактура от изпълнителя за окончателно плащане по договора. За разплащането към изпълнителя ще бъдат използвани средства от получено авансово плащане от ДФЗ, както и средства от безлихвен заем към договорено междинно плащане, за който Община Берковица ще кандидатства по реда на ПМС № 215/ 05.10.2018г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финализиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по ПРСР 2014-2020г. и тяхното възстановяване. До пълното заплащане на разходите за изпълнения обект – Кметство Замфирово / без непредвидени разходи/ , са необходими допълнително средства в размер на 18506 лв.“ Общински съвет- Берковица днес единодушно ще даде съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем от набирателната сметка на Община Берковица за разплащане на дейностите по Проект „ Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради ( кметство с.Замфирово, кметство с.Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по Договор № BG06RDNP001-7.008-0047-C01 от 03.12.2019г. в размер на 18506 лв. Това значи, че ако Управляващия орган реши, че са извършвани нарушинея и са надписвани цени, берковските граждани „ще го духат“ и ща платят от джоба си въпросните 18 500 лв, точно както стана с 50 000 лв на Берковското/неработещо и сега/ „санирано“ Читалище. А ТОВА Е ВЕЧЕ ПОЗНАТ ПОЧЕРК…

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share