ТАЕН ОТЧЕТ: ТРАГЕДИЯ В ТУРИЗЪМА-31 ЧУЖДЕНЦИ ЗА 2020 ГОДИНА, 3 551.95 лв.данък- ПРИХОД!?

Това можете да прочетете по долу- в скритият Отчет, който ще се приеме днес на сесия. Той не е публикуван официално и е ясно защо. Трагедията в Берковския туризъм е тотална. За същата тази година, Вършец е посетен от над 30 000 туристи и е събрал 39 116 лв туристически данък!? В същото време, в Зона Ком вече няма ски писта, няма даже и ток от два месеца!? От Отчета разбираме, че освен затвореното Читалище, предстои затваряне и на другата „културна“ зала-детски център“Камбанка“,а също и разкопаване на Площада. Във века на Интернет, Берковица се рекламира с материали от типа на „Планинска карта на Берковския Балкан“, с добавени атрактивни пешеходни маршрути в планината, в тираж от 1000 броя, или Рекламната брошура „По стъпките на Вазов“,отпечатана в тираж 500 броя!? Като някакво информационно постижение се споменава и вестник“КОМ“, който излизал веднъж месечно!?!? Бисерите в „Отчет за изпълнение на програмата за туризма за 2020 год“ са толкова много, че е добре да го прочетете целия-5 странички е. Под теста стои името Иван Иванов, за когото даже не е споменато дали е чиновник, на каква позиция, или е просто турист!? Вносител на Дневния ред обаче и на всички материали към него е дипломираният експерт по алтернативен туризъм Милован Панталеев-Председател на Общински съвет Берковица. ЕТО ЦЕЛИЯ ОТЧЕТ:

ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2020 г.

През отчетния период са изпълнени следните дейности, заложени в Програмата за развитие на туризма за 2020 г., в която са поставени следните цели:

РАЗДЕЛ I – ТУРИЗМЪТ КАТО ПРИОРИТЕТ В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

1.Развитието на зона Ком като спортно – туристически център:

Община Берковица е в процес на процедура за безвъзмездно прехвърляне на осемнадесет имота частна държавна собственост в общинска собственост с цел изграждане на ски писта. Относно прехвърлянето на имотите Община Берковица на 17.03.2020г. е заплатила компенсационно залесяване в размер 77 038.92 лв. Стартирана е процедура по възмездно прехвърляне на 9 дка имоти за обособяване на паркинг, обслужващ ски пистата. Реализирането на проекта ще привлече туристи и повече инвестиции в района, което ще доведе до откриване на нови работни места и възможности за развитие на туристическите услуги и курортни дейности.

2.Историческа и Природна зона „Берковско Кале” като туристическа атракция:

Внесено е за одобрение проектно предложение “Развитие на туристическата инфраструктура в Община Берковица“ за кандидатстване но Инвестиционен приоритет: „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство“, Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ чрез комбинирано финансиране за безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, в рамките на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.Проектното предложение предвижда консервация и реставрация на античната и средновековна крепост „Калето“ гр. Берковица.

РАЗДЕЛ ІІ. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, ОБСЛУЖВАЩА ТУРИЗМА

Изпълнен е проект: „JOYRIDE – „Общи ресурси и инициативи, посветени на Подобряване на околната среда“, реализиран като съвместен проект между общини Бъняса и Аджиджа – Румъния, и общини Шабла и Берковица – България.

Обща стойност на проекта: 208 237 лв.

Изготвен е инвестиционен технически проект: „Изграждане на подпорни стени на река „Берковска река“, изграждане на обществен паркинг в ПИ с идентификатор 03928.511.611 по КК на гр. Берковица и ремонт на пешеходен мост ,водещ към бивша сграда на х-л „Мрамор“ в гр. Берковица.

Обща стойност на проекта: 700 000 лв.

Изготвен е инвестиционен технически проект: „Реконструкция и ремонт на сграда (ХАЛИ), намираща се в ПИ с идентификатор 03928.512.596 по КК на гр. Берковица.

Обща стойност на проекта: 452 621.74 лв.

Изготвен е инвестиционен технически проект: „Реконструкция и ремонт на сграда (ДЦ „Камбанка“), намираща се в ПИ с идентификатор 03928.511.541 по КК на гр. Берковица.

Обща стойност на проекта: 851 285.77 лв.

Предстои реализацията на проект за ремонт на централния площад и градската градина в град Берковица на стойност 1 279 117. 37 лв.

Реализиране на Проект „Зона централна градска част“ , и осигуряване на възможност за ползване на 200 места за паркиране на автомобили в зоната. Предстои промяна на Наредбата на Община Берковица свързана с движението и паркирането на МПС в централната част на град Берковица, както и възможност за отдаване на паркоместа под наем.

РАЗДЕЛ ІІІ. ПОДДЪРЖАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И МЕСТНОСТИ

3.1. Рехабилитация и освежаване на детските площадки. Извършена комплексна проверка на документите, визуален оглед и измерване/изпитване на съоръженията.

3.2. Извършени частични строително-ремонтни работи по обшивката на покрива на „Музеен комплекс – Иван Вазов“.

РАЗДЕЛ ІV. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ,

КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

През 2020 г. Община Берковица се включи в разнообразни по вид инициативи, свързани с туризма и популяризирането на региона. Част от подготвените и организирани мероприятия, свързани с развитието на туризма на територията на общината, бяха отменени във връзка с ограничаване на последствията от разпространението на COVID – 19.

В периода 6-9 юли, по инициатива на Община Берковица бяха организирани „Вазови дни в Берковица“, свързани със 170 години от рождението на Иван Вазов, проведени на територията на „Музеен Комплекс Берковица“.

Във връзка с честването на 91г. от рождението на писателя земляк Йордан Радичков, в периода 23-24 октомври бе проведен за пръв път Национален конкурс, и връчване на Национална литературна награда „Йордан Радичков“. Събитието бе допълнено и с организиране на изложба от 22 картини, отразяващи преживяванията на Радичков при посещението му в Сибир.

По повод Празника на град Берковица-8-и Септември, на градският площад бе организирана изложба-базар, представяща развитието и творчеството на местните занаяти и обичаи, както и духовното наследство на Берковския край, съхранени във времето. Изложението е познато като „Произведено в Берковица“, на което местните майстори занаятчии и творци предлагат своите произведения.

През месец Септември в с. Слатина бе проведен традиционният Пленер по дървопластика, подпомогнат финансово от Община Берковица.

Спортният туризъм на територията на общината също отбеляза голям брой инициативи през 2020г.

За пръв път в град Берковица бе организиран турнир по канадска борба и ”street fitness”, проведени на градския стадион на Берковица, и предизвикали голям интерес сред участниците и публиката.

Друга спортна проява, събрала участници от цялата страна, бе организирането на „Национален турнир по футбол на малки врати“, също проведен на стадиона на град Берковица. Турнира по футбол също премина при голям успех, като желаещите за участие отбори бяха повече от обявените места. И двете спортни събития бяха подкрепени организационно и финансово от Община Берковица.

Една от най-значимите прояви, свързани със спорта, движението и здравословния начин на живот бе инициативата „Нестле за живей активно 2020г“. В инициативата се включиха над хиляда участници от широк възрастов диапазон, обхващащ детски градини, училища, спортни клубове, граждани в работоспособна възраст, пенсионери.

През месец октомври на територията на град Берковица, в местност „Пашината“, бе проверен традиционният мотосъбор „Мото Рок Фест Берковица“ Мероприятието бе посетено от участници от цялата страна.

РАЗДЕЛ V. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ

Във връзка с рекламирането и популяризирането на Берковската планина през 2020г. Община Берковица издаде „Планинска карта на Берковския Балкан“, с добавени атрактивни пешеходни маршрути в планината, в тираж от 1000 броя. Предишната подобна карта е издавана преди 20 години.

Издадена бе и брошура „По стъпките на Вазов“, свързана с живота и дейността на писателя и поет Иван Вазов в град Берковица, както и любовта му към Берковската планина и връх Ком. Рекламната брошура „По стъпките на Вазов“ бе отпечатана в тираж 500 броя.

Друга форма на активна Туристическа реклама е „Официалният Сайт на Община Берковица“, а също и „Фейсбук“ страницата на общината, където редовно се публикува актуална информация за Културни, Спортни, Забавни, Увеселителни и други мероприятия, организирани и проведени на територията на общината.

Вестник Ком също е един от информационните канали, при който резултатно се стига до общността. Новата визия на вестника се възприема от гражданите с одобрение и задоволство. В него ежемесечно се публикуват най-важните състояли се събития през изминалия месец. На електронното информационното табло, разположено до входа на сградата на община Берковица се качва актуална информация и се презентират най-важните събития от общественият живот на територията на общината.

Сътрудник на ТИЦ осъществява връзка с местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, предоставя информация, съдейства относно резервации, рекламира местните забележителности и туристически обекти, с цел престоя на посетителите да бъде приятен и ползотворен. През 2020г. посетителите, потърсили услугите на ТИЦ – Берковица са около 3 200, в т. ч приблизително около 31 чужденци, предимно ползващи английски език.

В началото на 2020г. община Берковица сключи договор с фирма изпълнител за „Актуализиране на Официалния Сайт на Община Берковица“. На сайта ще бъде предоставена информация, свързана със сектор „Туризъм“ – културни и природни забележителности, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения на територията на общината.

РАЗДЕЛ VІ. КАТЕГОРИЗАЦИЯ, РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съществена част от дейностите, пряко свързани с туризма е и категоризирането на туристически обекти – заведения за хранене и развлечения и места за настаняване. За 2020г. са категоризирани и прекатегоризирани общо 23 обекта.

Приходите и постъпленията от туристически данък за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. възлиза на 3 551.95 лв.

Изготвил:

/И.Иванов/

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share