ТОВА ЩЕ ОБСЪЖДАТ НА СЕСИЯТА…

Общината публикува списък на материалите за сесията в петък по комисии. Ето ги:

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

   28 юли 2021 г. /сряда/  – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1206(1) относно отчет за първото шестмесечие  на 2021г. на  „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД;

2.Докладна РД-92-00-1204(1) относно отчет за първото шестмесечие  на 2021г. на  „Обредни дейности“ ЕООД;

3.Докладна РД-92-00-1182(2) относно анализ на финансовите резултати за първото и второто  тримесечие на „Общински пазар 99“ ЕООД за  2021 година;

4.Докладна РД-92-00-1217 относно предоставяне за безвъзмездно управление, ползване и стопанисване на 1 бр. транспортно средство с мултилифт система за извозване на отпадъци с възможност за монтаж на допълнително оборудване с Рег. № М 7736ВТ на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица;

5.Докладна РД-92-00-1200 относно предложение за освобождаване от наемни вноски   за период от 01 юли до  31 декември 2021г. на наемател на имот – собственост на Община Берковица;

6.Докладна РД-92-00-1240 относно предложение за вземане на Решение за освобождаване от наемни вноски за периодични плащания на наемател на имот – собственост на Община Берковица;

7.Докладна РД-92-00-1221 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.342 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“ № 30;

8.Докладна РД-92-00-1222 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.182 находящ се в гр. Берковица, местност „Сарановец“ /лозе/;

9.Докладна РД-92-00-1223 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.12.103 находящ се в гр. Берковица, местност „Сарая“ /ливада/;

10.Докладна РД-92-00-1224 относно определяне на пазарна оценка на общински недвижим имот за извършване на продажба по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС, на собственика на законно построена сграда находяща се в с. Слатина, община Берковица;

11.Докладна РД-92-00-1225 относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот чрез продажба на частта на Община Берковица;

12.Докладна РД-92-00-1226 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.;

13.Докладна РД-92-00-1239 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на кметство с. Ягодово, община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.;

14.Докладна РД-92-00-1242 относно проектиране и изграждане на летен театър в парк „Свети Георги Победоносец“, гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 28 юли 2021 г. /сряда/  – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1236 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2020 година;

2.Докладна РД-92-00-1189(3) относно приемане Отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – Берковица за 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-1190(2) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ №34 за 2020 г.;

4.Докладна РД-92-00-1210(2) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица, ул. „проф. Александър Фол“ №2 за 2020 г.;

5.Докладна РД-92-00-1206(1) относно отчет за първото шестмесечие  на 2021г. на  „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД;

6.Докладна РД-92-00-1204(1) относно отчет за първото шестмесечие  на 2021г. на  „Обредни дейности“ ЕООД;

7.Докладна РД-92-00-1213(2) относно отчет за първото шестмесечие  на 2021г. на  „Медицински център 1-Берковица“ ЕООД;

8.Докладна РД-92-00-1219(2) относно отчети  на  „Многопрофилна болница за активно лечение – Берковица“ ЕООД  към 30.06.2021 г.;

9.Докладна РД-92-00-1182(2) относно анализ на финансовите резултати за първото и второто  тримесечие на „Общински пазар 99“ ЕООД за  2021 година;

10.Докладна РД-92-00-1173 относно корекция на капиталови разходи  от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.52  от ЗДБРБ за 2021 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;

11.Докладна РД-92-00-1238 относно корекция на капиталови разходи  от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.52  от ЗДБРБ за 2021 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;

12.Докладна РД-92-00-1233 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за ДДС по договор № BG06RDNP001-7.007-0082-C01 от 09.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.007 СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” за Проект „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Берковица, община Берковица”, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие”;

13.Докладна РД-92-00-1234 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0082-C01 от 09.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.007 СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура”  за Проект „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Берковица, община Берковица”, сключен между Община Берковица и ДФ „Земеделие”;

14.Заявление РД-92-00-1205 от Иван Митов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

27 юли 2021 г. /вторник/  – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1215 относно обявяване на 08 септември 2021г. за празничен и неприсъствен ден за Община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-1218 относно удължаване на срока на дейност на Временната комисия за изготвяне на промени в действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица и Етичния кодекс;

3.Докладна РД-92-00-1235 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 януари 2021 година до 30 юни 2021 година;

4.Докладна РД-92-00-1237 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица;

5.Подписка РД-92-00-1201 от група граждани срещу изграждането на дига от моста на „Лонджата“ нагоре;

6.Заявление РД-92-00-1186 от група граждани относно строителните дейности по проект „Реконструкция на част от площад „Йордан Радичков“;

7.Подписка РД-92-00-1231 от Местна гражданска инициатива относно строителните дейности по проект „Реконструкция на част от площад „Йордан Радичков“;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

29 юли 2021 г. /четвъртък/  – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1226 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.;

2.Докладна РД-92-00-1239 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на кметство с. Ягодово, община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 27 юли 2021 г. /вторник/  – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1189(3) относно приемане Отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – Берковица за 2020 г.;

2.Докладна РД-92-00-1190(2) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ №34 за 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-1210(2) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица, ул. „проф. Александър Фол“ №2 за 2020 г.;

4.Докладна РД-92-00-1213(2) относно отчет за първото шестмесечие  на 2021г. на  „Медицински център 1-Берковица“ ЕООД;

5.Докладна РД-92-00-1219(2) относно отчети  на  „Многопрофилна болница за активно лечение – Берковица“ ЕООД  към 30.06.2021 г.;

6.Заявление РД-92-00-1205 от Иван Митов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

29 юли 2021 г. /четвъртък/  – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1199 относно информация за приключване на учебната 2020/2021 година в община Берковица, проблеми и мерки за решаването им и готовност за успешно провеждане учебния процес през новата 2021/2022 учебна година;

2.Докладна РД-92-00-1197 относно предложение за включване на Второ основно училище „Христо Смирненски“ – град Берковица в Списъка на средищните училища;

3.Докладна РД-92-00-1198 относно включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Замфирово в списъка със защитени училища за учебната 2021/ 2022 г.;

4.Докладна РД-92-00-1241 относно включване на библиотека CLIOBOOK в официалната туристическа информация за Берковица и региона, а инициативата „Предизвиквам те да четеш“ в летния културен календар;

5.Докладна РД-92-00-1237 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица;

6.Докладна РД-92-00-1242 относно проектиране и изграждане на летен театър в парк „Свети Георги Победоносец“, гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

28 юли 2021 г. /сряда/  – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1228 относно изработване на ПУП – план за регулация за обособяване на нов УПИ VIII пл.№368 в кв.34 с площ 892 кв.м. и изменение на неприложена улична регулация между ОТ 141 и ОТ142 по регулационния план на с.Слатина, общ. Берковица, след представено мотивирано предложение и задание по чл.125;

2.Докладна РД-92-00-1229 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.209.7 по КК и КР на гр.Берковица с площ 1000 кв. м., след представено задание и мотивирано предложение по чл.125 от ЗУТ;

3.Докладна РД-92-00-1230 относно изработване на ПУП – част регулация и застрояване за ПИ 03928.81.59 по КК и КР на гр.Берковица, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

28 юли 2021 г. /сряда/  – 13.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1220 относно кандидатстване на община Берковица по Финансов инструмент на европейското икономическо пространство 2014-2021, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“;

Вашият коментар

Follow by Email
LinkedIn
Share